Tietomallintamisen eli BIM:n (Building Information Modeling) käyttö on yleistymässä rakennusprojekteissa. Tässä artikkelissa puhummekin tietomallintamisen hyödyistä ja siitä, miten se voi lisätä tehokkuutta rakennusprojekteissa.

 

BIM lyhyesti

Tietomallinnus eli Building Information Modeling (BIM) on tapa luoda ohjelmistolla digitaalinen malli rakennuksesta. BIM-ohjelmistolla luodaan kolmiulotteinen malli, jota voidaan käyttää rakennuksen koko elinkaaren ajan. Termillä BIM voidaan viitata sekä tietomallintamiseen prosessina että varsinaiseen tietomalliin.

Tietomallien olennainen ominaisuus on se, että rakennuksen malli sisältää hyvin yksityiskohtaisia tietoja muun muassa eri materiaalien ominaisuuksista tai siitä, miten eri osat vaikuttavat toisiinsa. Kaikki tiedot löytyvät samasta paikasta; näin kaikkien rakennusprojekteihin osallistuvien on helppo ymmärtää rakennushanke ennen kuin sitoudutaan projektiin tai tehdään kalliita investointeja, kuten uusien laitteiden hankkimista tai lisätyöntekijöiden palkkaamista.

Jos haluat lukea lisää tietomallintamisesta, lue artikkelimme aiheesta täältä.

 

Tietomallintamisen hyödyt rakennusalan ammattilaisille 

Aikaisemmin rakennuksen suunnittelu vaati erillisiä dokumentteja jokaista suunnittelun osa-aluetta varten. Esimerkiksi sähköjärjestelmistä tarvittiin erilliset piirustukset, ja eri ohjelmistoilla tuotettiin eri suunnitelmia. Rakennushanke oli projektinhallinnan kannalta vaativampaa, kun useita eri tietoja ja dokumentteja oli pyöriteltävä samanaikaisesti.

Nykyaikaisessa tietomallissa kaikki olennaiset tiedot löytyvät samasta paikasta, ja ne päivittyvät reaaliaikaisesti. Tietomallintamisen avulla arkkitehdit, insinöörit ja urakoitsijat voivat tehdä yhteistyötä saman virtuaalisen mallin parissa projektin kaikissa vaiheissa. Tämä helpottaa kommunikointia projektin kaikkien osapuolten kesken, ja virheitä voidaan ennaltaehkäistä.

Building Information Modeling -asiantuntija ja Autodeskin ohjelmistoarkkitehti John Langdon kiteyttääkin asian seuraavasti:

”BIM on hyödyllinen työkalu kaikille rakennusprosessissa mukana oleville. Asiakkaita ja arkkitehtejä BIM-malli auttaa ymmärtämään tarkasti, mitä rakennetaan; urakoitsijoita se voi auttaa virtaviivaistamaan kustannuksia ja parantamaan koordinaatiota, kun taas alihankkijat voivat käyttää tietomallia vähentääkseen kustannuksia ja parantaakseen tuottavuutta.”

 

Tietomallintamisen hyödyt kaikille osapuolille

Tietomallin käyttö voi auttaa vähentämään virheriskiä rakennusprojekteissa. Perinteisessä suunnittelussa eri suunnitteludokumentteja käytetään rinnakkain, mikä voi aiheuttaa sekaannuksia ja virheitä. Tietomalleissa tiedot yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin eri alojen asiantuntijat hahmottavat oman vastuualueensa suhteessa koko projektiin. BIM-ohjelmistoissa voidaan myös nähdä, miten eri sääolosuhteet tai luonnonvoimat vaikuttavat rakennukseen, jolloin saadaan varmistettua rakennuksen turvallisuus.

Suunnitteluvirheet havaitaan ja korjataan nopeasti ja ajoissa.  Paljon dataa sisältävän tietomallin avulla laadunvalvonta paranee ja mahdolliset virheet havaitaan huomattavasti nopeammin, ja malleja voidaan korjata nopeammin perinteisiin malleihin verrattuna.

Kommunikaatio tiimien (ja muiden sidosryhmien) välillä toimii paremmin. Koska tiedot päivittyvät malliin reaaliajassa, kommunikaatio paranee ja kaikki ovat samanaikaisesti kartalla projektin kulusta ja muutoksista sen koko elinkaaren ajan.

Tietomallintaminen voi auttaa vähentämään rakennusprojektien kustannuksia. BIM auttaa virtaviivaistamaan prosessia ja eliminoimaan tarpeettomia vaiheita. Kaikki yllämainitut tekijät edesauttavat kustannusten laskemista. Lisäksi BIM-mallien pohjalta voidaan tehdä etukäteen melko tarkkojakin kustannus- tai energialaskelmia, mikä luonnollisesti on etu kaikille osallistujille. Tiesitkö, että tietomallin käytöllä on mahdollista alentaa rakennuskustannuksia jopa 20 prosenttia?

Tietomallin käyttö voi auttaa vähentämään rakennusprojektien valmistumiseen kuluvaa aikaa:  Kun kommunikaatio pelaa ja turhia työvaiheita voidaan karsia pois, valmistuu rakennus myös usein nopeammin. Vähemmän aikaa tarkoittaa taas myös vähemmän kustannuksia, kun työtunteja kuluu vähemmän. Tietomallien ansiosta projektien aikatauluja voidaan parhaassa tapauksessa lyhentää jopa 25 prosentilla perinteisiin menetelmiin verrattuna.

 

Tietomallintamisen hyödyt asiakkaalle

Edellä mainittu kustannustehokkuus ja ajan säästö on luonnollisesti etu, jonka myös asiakas huomaa. Kun projektissasi käytetään tietomallia, valmiista kohteesta pääsee nauttimaan nopeammin. Asiakkaan näkökulmasta tietomalli on myös toisella tavalla hyödyllinen: näet rakennuksesi 3D-muodossa jo ennen sen rakentamista. Tietomallit tarjoavat selkeämmän esitystavan, jonka ansiosta myös rakennusalasta tietämättömän on helpompaa hahmottaa rakennus pääpiirteissään.

Koska tietomallintaminen parantaa rakennusprosessia ja ennaltaehkäisee rakennusvirheitä, rakennuksesta tulee suuremmalla todennäköisyydellä myös kestävämpi, jolloin sinä tai esimerkiksi vuokralaisesi pääsevät nauttimaan siitä pidempään – myös rakennuksen ylläpitokustannukset todennäköisesti vähenevät. Kestävän suunnittelun ansiosta hiilijalanjälki pienenee ja myös ympäristö kiittää.

 

Miksi kannattaa palkata BIM-asiantuntija?

Tietomallintaminen tuo mukanaan merkittävää helpotusta koko rakennusprojektiin ja tehostaa arkkitehtien, urakoitsijoiden ja insinöörien työtä. Ajan, rahan, ja muiden resurssien säästäminen jää kuitenkin alhaiseksi, jos tietomallia ei osata käyttää oikein tai jos se on puutteellisesti laadittu.

Tietomallinnuksen asiantuntijoilla on laaja tietämys ohjelmistosta, mikä mahdollistaa toimivat ja hyvin optimoidut mallit. BIM-asiantuntijat osaavat neuvoa mallien käytössä ja päivittää myös vanhoja tai keskeneräisiä malleja.

 

Yhteenveto

Tietomallintamisen avulla eri tiimit voivat työskennellä tehokkaammin yhdessä läpi rakennuksen elinkaaren. Se varmistaa, että kaikki mukana olevat tietävät tarkalleen, mitä odottaa prosessin jokaisessa vaiheessa, ja myös mahdollisissa jatkotoimenpiteissä, kuten vaikkapa ylläpitotyössä. BIM:n avulla rakennusyritykset voivat parantaa projektiensa hallintaa, pysyä aikataulussa ja toimia kustannustehokkaammin.

Lue lisää ja kysy tarjous tietomallinnuspalveluistamme täältä.