BIM (tietomallinnus) ja CAD (tietokoneavusteinen suunnittelu) ovat tuttuja termejä monille rakennusalalla työskenteleville. Kummallakin voidaan luoda rakennuksista suunnitelmia digitaalisessa muodossa, mutta niiden käyttötarkoitukset ja roolit ovat erilaiset. Tässä artikkelissa tehdään selväksi, mikä on CAD ja mikä on BIM ja miten ne eroavat toisistaan. Lue eteenpäin selvittääksesi, kumpi näistä sopii seuraavaan projektiisi paremmin!

Mitä ovat BIM ja CAD?

Tiivistettynä CAD on perinteisesti 2D-suunnittelua, kun taas BIM on 3D-mallinnusta, jossa malliin voidaan sisällyttää kaikki rakennukseen liittyvät tiedot, mukaan lukien sähkö- ja vesijärjestelmät ja rakennuksen eri osien ominaisuudet. Termejä käytetään toisinaan yhdessä ja ristiin, vaikka todellisuudessa BIM ja CAD ovat kaksi erillistä prosessia. 

CAD tarkoittaa tietokoneavusteista suunnittelua (engl. Computer-aided Design). Nimitys ei ole kuitenkaan nykypäivänä yhtä kuvaava, sillä nykyisin CAD-ohjelmistoja voi käyttää myös mobiililaitteilla. Ensimmäiset CAD-ohjelmistot lanseerattiin jo vuonna 1975 osana Autodesk AutoCAD-ohjelmistosarjaa, ja teknologian tarkoitus oli avustaa etenkin insinöörien ja arkkitehtien suunnittelutyötä. Tämä käyttötarkoitus on säilynyt samana tähän päivään saakka, ja CAD-suunnittelua tarvitaan edelleen tietyntyyppisen suunnittelutiedon visualisoinnissa; esimerkiksi urakoitsijat ja valmistajat voivat edelleen hyötyä CAD:ista osana rakennusprosessia.

CAD mahdollistaa tarkkojen suunnitelmien luomisen useista eri näkökulmista (esimerkiksi läpileikkauksen tai näkymän ylhäältä alas), mutta sillä on omat rajoituksensa. Vaikka nykyisin myös CAD-ohjelmistoilla voidaan luoda 3D-malleja, niiden sisältämät tiedot ovat usein rajallisia tai puutteellisia. CAD-suunnitteluprosessin aikana tietoa saattaa myös hävitä, kun siirrytään suunnitteluvaiheesta toiseen. 

Tässä tilanteessa kehiin astuukin BIM (Building Information Modeling), jossa 3D-mallit sisältävät huomattavasti enemmän dataa CAD-malleihin verrattuna. BIM- eli tietomalleihin voidaan sisällyttää tärkeitä rakenteellisia yksityiskohtia ja tietoa esimerkiksi siitä, miten eri elementit vaikuttavat toisiinsa ja mihin ne tulisi sijoittaa tilan toimivuuden ja tehokkuuden maksimoimiseksi. 

BIM-mallit ovat yksityiskohtaisia, ja samaa mallia voivat käyttää kaikki rakennusprosessin jäsenet koko rakennuksen elinkaaren ajan. Näin yhteistyö eri osallistujien, kuten arkkitehtien, insinöörien tai urakoitsijoiden välillä helpottuu, ja tuloksena on tehokkaampaa suunnittelua ja suuremmalla todennäköisyydellä onnistunut rakennusprojekti. 

BIM vs CAD Tekniset eroavaisuudet

CAD-malleista ei löydy yksityiskohtaisia rakennustietoja. Tämä johtuu siitä, että CAD-työkalut on suunniteltu luomaan piirustuksia eikä malleja. Tietomallinnus- eli BIM-ohjelmistot puolestaan mahdollistavat kaiken tiedon integroimisen yhteen malliin, minkä ansiosta rakentamiseen liittyvä tieto kulkee sujuvasti eri vaiheiden läpi aina konseptisuunnittelusta rakentamisvaiheeseen. 

BIM-mallia voivat käyttää kaikki osapuolet, jolloin tiedot pysyvät yhtenäisinä. CAD-ohjelmistolla tehty suunnitelma ei siirry suoraan muihin ohjelmistoihin, joita rakennusprosesseissa tarvitaan; esimerkiksi rakennukseen kohdistuvia voimia laskevaan ohjelmaan on syötettävä tiedot erikseen. BIM tai Building Information Model taas kokoaa samat tiedot yhteen koontimalliin tai yhdistelmämalliin, minkä ansiosta niistä voidaan helpommin muodostaa myös esimerkiksi kustannus- ja energialaskelmia ja aikatauluja.

BIM-työkalut on kehitetty erityisesti älykkäiden 3D-mallien luomiseen. CAD-ohjelmistoa ei ole alkujaan suunniteltu tällä tavalla, sillä ohjelmisto luotiin 2D-piirustusten luomiseen. CAD-ohjelmistolla 2D-piirustukset voidaan yhdistää 3D-malleiksi, mutta esitystapa on siitä huolimatta eri kuin BIM-malleissa.

Monet vanhan koulukunnan suunnittelijat käyttävät edelleen CAD-työkaluja, mutta kyseisten työkalujen käyttötarkoitus voi olla muuttunut, ja mukaan on tullut monikäyttöisemmät tietomallit, jotka sopivat nykyajan arkkitehtuuri- ja rakentamistarkoituksiin.

Lopuksi

Pyrimme tässä artikkelissa yleisluontoisesti avaamaan, miten BIM ja CAD eroavat toisistaan. Molemmat ovat eittämättä hyödyllisiä ja tehokkaita työkaluja, mutta niiden tehokkuus riippuu projektin tyypistä.

CAD voi edelleen olla toimiva esimerkiksi rakennuspiirustusten laatimisessa, mutta kokonaisvaltaiseen rakennussuunnitteluun ja rakentamiseen BIM on kattavampi ja tehokkaampi työväline. Ammattilaisten luoma BIM-sisältö on tarkkaa ja hyvin optimoitua, mikä tekee suunnittelijoiden, insinöörien ja muiden rakennusalan toimijoiden työstä helpompaa; lisäksi virheiden mahdollisuus vähenee, ja muutoksia voidaan tehdä ja hallita pienemmällä vaivalla rakennusprosessin koko elinkaaren ajan. 

Jos olet itse aloitteleva BIM-ohjelmistojen käyttäjä, ammattilaistemme laatimat, kustomoidut kurssisisällöt ja koulutukset voivat nostaa osaamisesi merkittävästi korkeammalle tasolle. 

Tutustu tarkemmin koulutusmahdollisuuksiin tästä.